Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. Szolgáltató adatai és elérhetősége

A H-ION Kutató, Fejlesztő és Innovációs Kft., mint Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételeket, a Felek alapvető jogait és kötelezettségeit jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák.

H-ION Kutató, Fejlesztő és Innovációs Kft.

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.

Telephely (szolgáltatás helyszíne)

8000 Székesfehérvár, Had u. 1-3.

Adószám

23464186-2-43

Cégjegyzékszám

01-09-971413

Képviselő

Gencsi László Sándor, ügyvezető igazgató

Bankszámla adatok

10104167-70993700-01004002
Budapest Bank

Telefon

+36 22 200 096

E-mail

semlabor@h-ion.hu

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje

Munkanapokon 8:00-16:00-ig

2. ÁSZF tárgya

Szolgáltató biztosítja Megrendelő számára a Szolgáltatást Vállalkozói díj megfizetése ellenében a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint az Megrendelői Szerződés fennállta alatt.

3. A szerződés létrejötte: (igénybevétel módja)

3.1 A Szerződés a Szolgáltatás megrendelésével jön létre. Tekintettel a jogviszony létrejöttére, mind a díjfizetés, mind a szolgáltatás kikényszeríthető, így a Megrendelő a díjfizetés elmaradásának indokaként nem hivatkozhat arra, hogy a Szolgáltató részéről szolgáltatás nyújtása nem történt.

3.2 Szolgáltató a Megrendelő e-mail címére visszaigazolja a megrendelést, feltüntetve a szerződés létrejöttének dátumát és a megrendelés főbb elemeit (szolgáltatás tárgya, díja, fizetése, szolgáltatás határideje).

3.3 A szerződés tartama: A Felek közötti szerződés / megrendelés – kivéve, ha a jelen ÁSZF vagy a felek közötti egyedi megrendelés eltérően nem rendelkezik a megrendelt szolgáltatástól függően, a minta (minták) Szolgáltatóhoz való beérkezésétől számítva 3-5 napos vállalási határidővel jön létre. Megrendelői Szerződést a Felek rendes felmondással nem jogosultak megszüntetni. Bármely fél azonnali hatállyal írásban felmondhatja a Megrendelői Szerződést, amennyiben a másik Fél szándékos vagy súlyos szerződésszegést követ el, illetve minden egyéb esetben, amennyiben a másik Fél a szerződésszegő magatartásával írásbeli felszólítás ellenére nem hagy fel, avagy ismételten elköveti azt. Kétség esetén az ügyfelet terheli annak bizonyítása, hogy szerződés felmondását a Szolgáltatóhoz megküldte.

4. Felek kötelezettségei

4.1 Szolgáltató kötelezettségei

4.1.1 Szolgáltató kizárja a felelősségét a Számlázó programban, Céginformációban előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért.

4.1.2. Szolgáltató jogosult tevékenységét részben vagy egészben alvállalkozóval elvégeztetni. Megrendelő ezúton felhatalmazza Szolgáltatót, hogy az alvállalkozó tudomására hozhassa a tevékenység elvégzéséhez szükséges adatokat.

4.1.3. Minden minta 2 hét, vagy a minta természetétől függően annál rövidebb időre kerül megőrzésre. A megőrzési idő elteltével a Szolgáltató – Megrendelő választása szerint – a mintát Megrendelő költségén visszajuttatja Megrendelőnek, vagy megsemmisíti. A megőrzési idő letelte után Szolgáltató a mintákért felelősséggel nem tartozik.

4.1.4. Szolgáltató köteleses biztosítani a lehetőséget Megrendelő (illetve Megrendelő nevezett képviselője) részére – amennyiben ezt az igényt Megrendelő előre jelzi – a személyes jelenlétre a Szolgáltatás során. Megrendelő Szolgáltató területén tartózkodva mindvégig köteles a Szolgáltató által ismertetett Házirendet (ÁSZF 1. számú melléklete) betartani. A Házirend megsértése esetén a Megrendelő képviselője a Szolgáltató területéről kizárható.

4.2 Megrendelő kötelezettségei

4.2.1 Megrendelő felelős minden olyan kárért, amely a nem rendeltetésszerűen eljuttatott minták kezelésének következménye. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a mintákról megadott adatokért büntetőjogi felelősségében nyilatkozik, nem valós adatok közlése polgári jogi és büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

4.2.2. Megrendelő köteles értesíteni a Szolgáltatót minden ismert, tényleges vagy lehetséges veszélyforrásról, amely a mintavétel vagy a vizsgálat kapcsán felmerülhet, különös tekintettel a radioaktív sugárzásra, mérgező, robbanékony anyagokra, vagy egyéb környezetet károsító hatásokra

4.3 Minden olyan esemény, melyet a Felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak, és a szerződéses teljesítést befolyásolja, jelen ÁSZF szempontjából Vis Majornak tekintendő (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, sztrájk, áramkimaradás, Internet szolgáltatás kimaradása, hivatalos adatszolgáltatás hiánya, stb.)

5. Díjfizetés

5.1 A szolgáltatások díjáról a Megrendelő árajánlatot kér, amely alapján a Szolgáltató a konkrét igény ismeretében árajánlatot ad.

5.2 A Szolgáltatás Vállalkozói díját és a fizetési feltételeket a Felek az Árajánlatban határozzák meg, melyet a Szolgáltató a Megrendelőt e-mailben is tájékoztatja a megrendelés véglegesítése elött.

5.3 Szolgáltató a fizetési feltételeknek megfelelően utólag állítja ki a számlát a Vállalkozói díjáról. A Megrendelő a számlában foglalt Vállalkozói díj teljes összegét köteles a kézhezvételtől számított 8 banki napon belül átutalni Szolgáltató bankszámlájára. Felek megállapodnak, hogy az átutalást a Vállalkozói díj teljes összegének Szolgáltató számlájára érkezésekor tekintik teljesítettnek.

5.4 Fizetési késedelem esetén, amennyiben Megrendelő az esedékességet követő 15 napon belül nem egyenlíti ki a számlát a Szolgáltató írásban a következményekre való figyelmeztetéssel felszólítja Megrendelőt a számla teljesítésére. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató felszólítása eredménytelenül telik el abban az esetben jogosult a Megrendelővel szemben felszámolási eljárás megindítására, illetve a követelés peres úton történő érvényesítésére. Megrendelő késedelmes fizetés esetén a késedelem idejére, a befizetési határidőt követő naptól a hatályban lévő Ptk. kamatfizetésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő mértékű kamatot köteles fizetni Szolgáltatónak.

5.7 Túlfizetés, téves utalás esetén az Megrendelő kérelmezheti az összeg visszafizetését. Visszafizetés esetén a szolgáltató 6 hónapon belül köteles a Megrendelő bankszámlaszámára visszautalni az összeget, mely a túlfizetés végett keletkezett.

6. Szerződés módosítása

A felek közötti szerződés módosítható:

  • közös megegyezéssel írásban
  • jogszabály változás esetén a Szolgáltató által egyoldalúan

7. Értesítés

7.1 A Felek között bármiféle közlés, tájékoztatás, kérés, megrendelés stb. csak írásban érvényes és hatályos. Felek írásbeli közlésmódnak tekintik és fogadják el: a postai úton/futárral kézbesített levelet, elektronikus levelet.

7.2 A Megrendelői Szerződés módosításával, megszüntetésével kapcsolatos értesítést minden esetben eredeti aláírt példányban kell megküldeni Szolgáltató részére.

8. Kedvezmény

Szolgáltató feltételes kedvezményt biztosíthat Megrendelő részére. Szolgáltató a feltételes kedvezményt árajánlatában feltünteti Megrendelő részére.

9. Jogviták

Felek az Megrendelői Szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre abban az esetben a jelen szerződésből származó jogvitáik elbírálására hatáskörtől függően a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességet kötik ki.

10. Titoktartási kötelezettség és adatvédelem

10.1

A Szolgáltató a GDPR (General Data Protection Regulation) – az Európai Unió új adatvédelmi rendeletében meghatározottak szerint gondoskodik az ügyfélről tárolt adatok hozzáférhetőségéről. Minden személy esetén a hatósági rendszerben elérhető nyilvános adatokat és azon kívül a Megrendelő által megadott információkat tárolja a Szolgáltató. Ezek pontosan az alábbiak:

  • Vezetéknév, Keresztnév
  • Cégnév
  • Adószám
  • Telefonszám
  • E-mail cím
  • Szállítási cím (opcionálisan)

A tárolt adatokhoz a Megrendelő a Szolgáltató honlapján (semlabor.hu) található Ügyfélfiók menüponton keresztül tud hozzáférni és lehetősége van minden rögzített adat módosítására. Amennyiben az ügyfélfiókba nem tud belépni, lehetősége van a regisztrált e-mail címre új jelszót kérni. Ha a megadott e-mail cím már nem él, úgy a Megrendelő személy (cég esetén az aláíró) járhat el személyazonosságát és aláírási jogosultságát a megfelelő dokumentumokkal igazolva. Az adatokat legalább 7 évig megőrzi a Szolgáltató, mivel az ügyviteli és számlázási program törvényi előírása szabályozza a hatóságnak történő adatszolgáltatást.

10.2 Megrendelő a megrendeléssel kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a megrendelés teljesítése során birtokába jutott és a Megrendelőt illető személyes adatokat a jelen szerződés teljesítése, illetve a Megrendelő és / vagy a Szolgáltató jogainak érvényesítése illetve kötelezettségeinek teljesítése érdekében megismerje, másolja és kezelje, feldolgozza. A Megrendelő által adott instrukciók teljesítéséhez szükséges adatfeldolgozási tevékenység során Megrendelő szavatolja, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkezik mindazon felhatalmazásokkal harmadik személyek részéről, amelyek jogszerűvé teszik a Szolgáltató adatfeldolgozási (adatkezelési) tevékenységét.

10.3 A jelen pontban a „Bizalmas Információ” az Ügyfélre vonatkozó információt jelenti, valamint minden olyan szóbeli vagy írásbeli információt, amelyről az egyik fél tudomást szerez a másik féllel kapcsolatban a Szerződés teljesítése során; azzal, hogy nem minősül Bizalmas Információnak az olyan információ, (1) amely a nyilvánosság számára általában ismert vagy azzá válik; (2) amely nem bizalmas információként az információ birtokába jutott személy rendelkezésére állt már azt megelőzően, hogy az információt vele közlő fél az információt közölte vele; (3) amelyet egy olyan független harmadik fél tett hozzáférhetővé, aki az adatok hozzáférhetővé tételére jogosult. Egyik fél sem jogosult a másik fél Bizalmas Információját harmadik fél részére hozzáférhetővé tenni, kivéve, ha azt jogszabály előírja vagy a jelen Feltételek kifejezetten így rendelkeznek.

11. Egyéb rendelkezések

11.1 Jelen ÁSZF 2020.10.01 napján lép hatályba és visszavonásig hatályos.

11.2 Megrendelő hozzájárul nevének referenciaként történő felhasználásához.

11.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.

11.4 Megrendelő a megrendelés véglegesítésével a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja, az Megrendelői Szerződést azok feltételeivel együttesen érvényesnek tekinti.

11.5 Megrendelőnek nem minősülő személy bármely Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével az ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja.

11.6 Megrendelő tudomásul veszi, valamint elfogadja, hogy minden szolgáltatásról melyet a H-ION Kft. szolgáltat kizárólag elektronikus számla (e-számla) kerül kiállításra, megküldésre.

11.7. Ha a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött szerződés és az ÁSZF között ellentmondás van, úgy a szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Amennyiben a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött szerződés és a hozzá kapcsolódó megrendelés között ellentmondás van, úgy a megrendelés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.